Voorwaarden 8 jaar garantie

Bij het aanmelden voor extra garantie verwerkt Liebherr Appliances Netherlands B.V. de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze serviceverlening. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Liebherr Appliances Netherlands B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@buram.nl.

8 jaar garantie geldt op apparaten met een aankoopdatum vanaf 21 februari 2024.  

Op de door Liebherr Appliances Netherlands B.V. in Nederland geleverde huishoudelijke apparaten geeft het de extra garantie in combinatie met de originele, gespecificeerde aankoopnota in het derde tot en met het achtste jaar na aankoop extra garantie. De ingangsdatum van extra garantie wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende detaillist. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer of het serienummer onbekend is (product is niet door Liebherr Appliances Netherlands B.V. geïmporteerd), kan geen beroep worden gedaan op extra garantie.  De extra garantie is van toepassing onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent. Het apparaat dient binnen 6 maanden na aankoop te zijn geregistreerd.

Extra garantie is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.

Onder extra garantie vallen niet: glasbreuk, verlichting, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters, accu’s en batterijen en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

Liebherr Appliances Netherlands B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Servicedienst van Liebherr Appliances Netherlands B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Liebherr Appliances Netherlands B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeit.

U kunt alleen aanspraak maken op extra garantie voor reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de Servicedienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van de extra garantie verlengt de duur van de extra garantie niet.© 2024 Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.