Voorwaarden 7 jaar zekerheid

Bij het aanmelden voor extra zekerheid verwerkt Buram Electro B.V. de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze serviceverlening. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Buram Electro B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@buram.nl.

Op de door Buram Electro B.V. in Nederland geleverde huishoudelijke apparaten geeft het de extra zekerheid in combinatie met de originele, gespecificeerde aankoopnota in het derde tot en met het zevende jaar na aankoop extra zekerheid. De ingangsdatum van extra zekerheid wordt bepaald door de afleverdatum die staat vermeld op de leveringsfactuur van de desbetreffende detaillist. Wanneer het serienummer in het apparaat niet overeenkomt met het geregistreerde serienummer of het serienummer onbekend is (product is niet door Nederlandse importeur Buram Electro B.V. geïmporteerd), kan geen beroep worden gedaan op extra zekerheid.  De extra zekerheid is van toepassing onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan consumenten toekent. Het apparaat dient binnen 6 maanden na aankoop te zijn geregistreerd.

Extra zekerheid geldt zowel voor onderdelen als arbeidsloon. U betaalt slechts de op dat moment geldende voorrijkosten per apparaat. Voor apparaten met een aankoopdatum vanaf 1 mei 2022 betaalt u in het geval van non-conformiteit geen voorrijkosten.

Extra zekerheid is enkel geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.

Onder extra zekerheid vallen niet: glasbreuk, verlichting, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters, accu’s en batterijen en alle beschadigingen aangebracht door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat.

Buram Electro B.V. vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Servicedienst van Buram Electro B.V. of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Buram Electro B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeit.

U kunt alleen aanspraak maken op extra zekerheid voor reparaties binnen Nederland. Indien ten onrechte een beroep op de Servicedienst wordt gedaan, zullen voorrijkosten en arbeidsloon aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de op dat moment geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de aard van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Een reparatie gedurende de looptijd van de extra zekerheid verlengt de duur van de extra zekerheid niet.