Disclaimer

(NL)

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming,

(a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en
(b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Liebherr Appliances Netherlands B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Liebherr Appliances Netherlands B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

(EN)

The information contained in this e-mail message is intended solely for the addressee. Use of this information by persons other than the intended recipient and use by those who are not entitled to take cognizance of the information is prohibited. If you are not the addressee, or are not entitled to hear,

(a) is disclosure, copying and / or distribution of this information to others, not allowed, and
(b) please notify the sender thereof and destroy the message

Liebherr Appliances Netherlands B.V. does not guarantee the proper and complete transmission of the contents of an e-mail, nor for any delay in its receipt. Liebherr Appliances Netherlands B.V. excludes any liability arising from electronic transmission.© 2024 Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.